مطالب زیر بر اساس آرشیو پوشش زمین شهری لیست شده اند.

تصویر: استخراج نقشه کاربری اراضی با بکارگیری روش شیءگرا بر روی داده های ارتفاعی لیدار و داده های بافتی تصاویر هوایی

استخراج نقشه کاربری اراضی با بکارگیری روش شیءگرا بر روی داده های ارتفاعی لیدار و داده های بافتی تصاویر هوایی


نقشه­ های پوشش زمین شهری به‌عنوان ورودی کار برنامه ریزان شهری و متخصصان محیط‌زیست است. داده­های سنجش‌ازدور به‌عنوان یکی از مهم­ترین منابع برای تهیه­ی نقشه­های پوشش زمین شمار می­آیند....

  • ۰
  • ۲۱۵