مطالب زیر بر اساس آرشیو مقاله لیست شده اند.

تصویر: ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان

ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان


آگاهی از اطلاعات پوشش زمین و توزیع آن در سطح شهر اساس کار مدیران و برنامه‌ریزان شهری است. تصاویر و داده‌های سنجش‌ازدور، اطلاعاتی از پوشش یک منطقه جغرافیایی را...

  • ۰
  • ۲۵۷
تصویر: قابلیت داده‌های معابر OSM جهت تحلیل‌های شبکه در محیط GIS و مقایسه آن با نقشه‌های آنلاین

قابلیت داده‌های معابر OSM جهت تحلیل‌های شبکه در محیط GIS و مقایسه آن با نقشه‌های آنلاین


يكي از مهم‌ترین كاربردهاي GIS مدل‌سازی شبکه معابر شهری مي¬باشد. در این پژوهش قابلیت داده‌های OSM جهت ایجاد شبکه هوشمند معابر شهری تبریز در محیط GIS مورد سنجش قرار...

  • ۰
  • ۳۳۷