مطالب زیر بر اساس آرشیو قانون اراضی مستحدث و ساحلی لیست شده اند.

تصویر: قانون اراضی مستحدث و ساحلی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی


ب - اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه...

  • ۰
  • ۳۵۴