مطالب زیر بر اساس آرشیو سنحش از دور لیست شده اند.

تصویر: ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان

ترکیب تصویر رقومی هوایی و داده لیدار جهت تهیه پوشش اراضی شهر اصفهان


آگاهی از اطلاعات پوشش زمین و توزیع آن در سطح شهر اساس کار مدیران و برنامه‌ریزان شهری است. تصاویر و داده‌های سنجش‌ازدور، اطلاعاتی از پوشش یک منطقه جغرافیایی را...

  • ۰
  • ۲۴۷