بخش مشهد

نقشه GIS  مناطق و ناحیه های شهری مشهد

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد

این محصول شامل نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد می باشد.فرمت نقشه محصول در قالب shapefile می باشد که قابل فراخوانی با تمام نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی به خصوص ARC GIS و همچنین نرم افزارهای سنجش از دوری می باشد.