جزوه درس مدلسازي رقومی زمین دکتر مسعود ورشوساز

جزوه درس مدلسازي رقومی زمین (نسخه درفت)
دکتر مسعود ورشوساز
بهار ۱۳۹۲

فرمت: pdf

تعداد صفحات: ۷۸

مقدمه
اجزاء  DTM
کاربرد هاي DTMدر علوم مختلف
–مهندسی عمران:
–نقشه برداري و فتوگرامتري:
–کاربرد هاي نظامی:
–کاربرد DTMدر باستان شناسی
–GIS
مباحث مطرح
 DTM تولید
مقدمه:
الگوهاي نمونه برداري
–الگوهاي نمونه برداري
 (Model Construction) DTM تهیه مدل-
–روش هاي تعریف توپولوژي
–روش هاي انترپولاسیون
منابع و روشهاي جمع آوري نقاط نمونه
مقدمه
نقشه برداري
فتوگرامتري
Stereo Matching —
 Laser Scanning –
–تهیه DTMبا استفاده از لیزر
استفاده از نقشه هاي موجود
–اسکنر و خطاهاي آن
–برداشت اتوماتیک نقاط منحنی میزان
تغییر و اصلاح  DTM

 -Editing
 Filtering
 (DVR) Data Value Reduction –
Error! Bookmark not defined. (Merging) ( و ادغامJoining) اتصال
 Data structure conversion
(Gridding) شبکه بندي–
 DTM تفسیر
 (Geomorphometric Analysis) بررسی خصوصیات شکل زمین
–استخراخ ویژگی هاي عمومی از  DTM
–استخراج ویژگی هاي خاص
 Quality assessment –
Error detection —
DTM quality control —
مدلسازي با استفاده از  DTM
 DTM نمایش
مقدمه
روش هاي دوبعدي
–منحنی میزان
Hill shading —
Hypsometric Tints —
–ترکیب با داده هاي دو بعدي
روش هاي سه بعدي
–نمایش دینامیک )دید پرسپکتیو(
Block Diagram —
–دید پانورامیک
–مدل هاي بافت دار
مدلهاي سه بعدي واقعی
 
مدلهاي سه بعدي فیزیکی
نمایش محصولات  DTM
ضمائم
 (Optimum Sampling interval) تعیین فاصله نمونه برداري بهینه-
فرمتهاي  DTM
نرم افزارهاي  DTM
–پارامترهاي موثر بر انتخاب نرم افزار

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد