مطالب زیر بر اساس آرشیو تداخل سنجی ارضی لیست شده اند.

تصویر: نظام حقوقی اراضی ملی

نظام حقوقی اراضی ملی


اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها،...

  • ۰
  • ۲۵۱
تصویر: دانلود رایگان شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی

دانلود رایگان شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی


دانلود رایگان شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی

  • ۰
  • ۲۶۹۴