پروژه پخش سیلاب در خروجی حوزه هایی اجرا می شود که در حوزه بالادست آنها به دلایل مختلف از جمله شیب زیاد ، عدم وجود جاده دسترسی به بالادست، نبود منابع قرضه، محدودیت های زیست محیطی  و.... امکان اجرای سازه های آبخیزداری نمی باشد . احداث سازه های با مخازن بزرگ و با تعبیه لوله های تخلیه بدون شیرفلکه بهترین راه کار برای مهار سیلاب خروشان و تحویل آرام آن به مسیل و یا سیستم پخش سیلاب می باشد. لذا کارشناس محترم مشاور باید از حوزه بازدید کند و علاوه بر طراحی سیستم پخش سیلاب  اگر  در بالادست امکان احداث سازه هایی با مخازن بزرگ وجود داشته باشد آنها را هم  مشخص  و طراحی نماید .

بخش فيزيوگرافي و توپوگرافي

  • تقسيم بندي حوزه آبخيز مورد مطالعه به زير حوزه هاي هيدرولوژيك و غير هيدرولوژيك ( با هماهنگي بخش تلفيق و ناظر كارفرما انجام شود .)
  • تهیه وارائه نقشه های رقومی (DGN , SCAN ) شامل : مرز حوزه و زيرحوزه ها , خطوط ميزان , شبكه آبراهه هاي عرصه مورد مطالعه (كه بعد از مشخص نمودن شبكه رودخانه ها و آبراهه هاي اصلي و فرعي انجام مي شود)
  • استخراج اطلاعات ذيل با استفاده از GIS  در حوزه و زير حوزه ها

۳-۳-۱-  استخراج مساحت , موقعیت  وحدوداربعه

۳-۳-۲- تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك و منحني تراكمي توزيع سطح با ارتفاع

 • تعيين ارتفاع متوسط وزني، ارتفاع درصد (ميانه)، ارتفاع بيشترين فراواني
 • تهيه نقشه شيب از DEM تهيه شده و كلاس بندي آن به طبقات مختلف.

۳-۳-۵- تعيين مساحت كلاسهاي شيب و محاسبه متوسط وزني .

۳-۲-۶- تهيه نقشه جهت شيب

 • برآورد زمان تمركز با استفاده از روشهاي مختلف و معرفي مناسبترين روش
 • رسم پروفيل طولي آبراهه اصلي و تعيين شيب خالص و ناخالص و تعيين تراكم سطحي آبراهه هاي موجود.
 • مشخص نمودن شكل آبراهه ها شامل: درختي، داربستي، مستطيلي، موازي.
 • بررسي شكل , تعيين ضرايب شكل و مستطيل معادل.
 • ارائه جدول مشخصات کامل فيزيوگرافي حوزه و زير حوزه ها .

بخش هواشنـاسي

  • جمع آوري كليه آمار ، اطلاعات و پارامترهاي هواشناسي و مطالعات انجام شده در محدوده طرح
  • ارائه متدلوژي ( روش كار ).
  • ارائه نقشه موقعيت ايستگاههاي اقليمي منطقه مطالعاتي بهمراه آمار و اطلاعات لينگ شده ايستگاهها در محيط GIS.
  • تعيين حجم بارش و متوسط بارندگي سالانه ، فصلی وماهانه حوزه و زير حوزه ها .
  • تعيين ميزان حداكثر بارندگي ۲۴ ساعته براي دوره هاي بازگشت مختلف با استفاده از برنامه كامپيوتري يا روش دستي.
  • تعيين شدت رگبارهاي كوتاه مدت با استفاده از آمار ايستگاه معرف ثبات يا معادلات تجربي براي دوره بازگشتهاي مختلف(تا ۱۰۰ سال).
  • استخراج شدت بارندگي براي زمانهاي تمركز حوزه و زير حوزه ها.
  • ارائه شاخص حرارتي حوزه و زير حوزه ها به صورت ماهانه و سالانه.
  • محاسبه تبخير پتانسيل و تبخير و تعرقِ از سطح آزاد آب
  • بررسی بادهای منطقه (موسمی ودائمی ) ورسم گلباد ماهانه و سالانه

بخش هيدرولوژي وسیلخیزی

۳-۱-  برآورد رواناب واحدهاي فيزيوگرافي در حوزه بالادست عرصه پخش سیلاب با استفاده از آمار ايستگاههاي هيدرومتري و يا روشهاي تجربي و انتخاب روش مناسب ( حداقل ۳ روش تجربي ).

۳-۲-استخراج ميزان متوسط آبدهي ماهانه، فصلي وسالانه(به صورت مترمكعب درثانيه). درحوزه و زير حوزه ها.

۳-۳- استخراج مقادير پارامترهاي آماري آبدهي ماهانه، فصلي و سالانه ايستگاه هاي هيدرومتري منطقه.

۳-۴- بررسي سيل خيزي حوزه و زير حوزه ها و اولويت بندي آنها.

۳-۵- برآورد CN (شماره منحني) واحدها و تهيه نقشه مربوطه .

۳-۶- برآورد سيلاب با استفاده از آمار ايستگاه هيدرومتري و يا روشهاي تجربي براي دورةبازگشتهاي مختلف و انتخاب روش مناسب ( حداقل ۳ روش تجربي ).

۳-۷-  تعيين دبي ويژه واحدهاي فيزيوگرافي.

۳-۸-  برآورد دبي سيلاب براي كليه مقاطع مورد نياز  بخش تلفيق از روشهاي مختلف ومعرفي مقادير مناسب و ارایه حجم سیلاب در دورة بازگشتهاي مختلف.

۳-۹-  جمع آوري و بررسي آمار و اطلاعات مربوط به كيفيت شيميايي فيزيكي و بيولوژيكي آبهاي سطحي درهر واحد.

۳-۱۰-  بررسي ميزان كيفيت شيميايي آبهاي سطحي شاملT.D.S – PH – EC كربنات، سولفات، كلسيم، منيزيم ومحاسبه نسبت جذب سديمSAR ارزيابي كيفيت آبهاي سطحي حوزه با استانداردهاي كشاورزي، صنعت و شرب. (در صورت نياز گروه تلفيق).

۳-۱۱-   پيشنهاد وارائه روشهاي بهبود مناسب كنترل رواناب ، سيلاب و كنترل منابع آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني.

بخش زمين شناسي و ژئومرفولوژي

 تهيه نقشه زمين شناسي حوزه بالادست عرصه پخش سیلاب با ارائه عوامل زمين ساختي (چين خوردگي ، گسل و …) با مقياس۲۰۰۰۰ : ۱

 • بررسي واحدهاي چينه شناسي و زمين شناسي و ارائه مساحت آنها
 • بررسي وضعيت تكتونيكي حوزه (معرفي چين خوردگيها ،گسلها و شكستگيها و … ) .
 • بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي زمين شناسي و امتياز دهي به روش EPM و PSIAC M.
 • بررسي نفوذپذيري تشكيلات زمين شناسي حوزه با تأكيد بر خصوصيات هيدروديناميكي آنها و تأثيرات كمي و كيفي بر منابع آب .
 • بررسي منابع قرضه و ارائه نقشه موقعيت آنها
 • بررسي و ارزيابي وضعيت زمين شناسي مقاطع سازه هاي پيشنهادي گروه تلفيق ( عمق آبرفت ، وضعيت و جنس سنگ كف ، نفوذپذيري ، جهت جريان آب زيرزميني و سطح آب ) و ارائه برشهاي زمين شناسي در محدوده هاي پيشنهادي .
 • بررسي موارد خاص تأثيرگذار در حوزه نظير گنبدهاي نمكي و معادن و مناطق بهمن گير و …
 • بررسي و تعيين واحدها ، تيپها ورخساره هاي ژئومرفولوژي همراه با ذكر خصوصيات كامل رخساره ها ( رسوب زائي ، فرسايش پذيري ، نفوذپذيري و ليتولوژي و …) و تعيين و ارائه محدوده هاي رخساره ها بر روي عكسهاي هوايي ۱:۲۰۰۰۰و ارائه نقشه ژئومرفولوژي درمقياس ۲۰۰۰۰ : ۱ و تهيه جدول مساحتها
 • بررسي پايداري پهنه هاي لغزشي و ريزشي و تهيه نقشه ناپايداري شيبها
 • جمع بندي ، تجزيه و تحليل و تعيين قابليتها و محدوديتهاي زمين شناسي و ژئومرفولوژي و ارائه پيشنهادات در زمينه هاي كنترل فرسايش و رسوب واحدهاي زمين شناسي ، پايداري شيبها و حركات توده اي
 • ارائه فهرست منابع مورد استفاده

بخشآبهـاي زيرزميني :

  • ارائه نقشه منابع آب در حوزه بالادست عرصه پخش سیلاب
  • بررسي نوع سفره هاي آب زيرزميني در حوزه و عرصه پخش و همچنين عمق سنگ بستر و ضخامت آبرفت.
  • بررسي سطح متوسط آبهاي زيرزميني و تهيه نقشه همسطح آب زيرزميني.
  • تحليل علل شوري آبهاي سطحي و زيرزميني .
  • بررسي جهت جريان آب زيرزميني و جهت حركت آبهاي شور و شيرين .
  • بررسي منابع آلوده كننده آبهاي سطحي و زيرزميني و ارائه پيشنهادات حفظ و ارتقاء كيفي منابع آب.
  • پيشنهاد روشهاي تغذيه منابع آب و سفره هاي زيرزميني و تعيين مناسب ترين مكانها براي اجراي پروژه از ديدگاه هيدروژئولوژيكي و مشخص كردن گزينه هاي پيشنهادي بر روي نقشه منابع آب
  • بررسي وضعيت نفوذپذيري محل تغذيه از طريق حفر گمانه يا ش.اهد موجود و نظرات كارشناسي.
  • جمع آوري و بررسي آمار و اطلاعات مربوط  به كيفيت شيميايي ، فيزيكي و بيولوژيكي منابع آب
  • بررسي كيفيت شيميايي آبهاي زيرزميني شامل EC ، PH ، TDS ، كربنات ، سولفات، كلسيم ، منيزيوم و كلر ، محاسبه نسبت جذب سديم SAR ، درصد سديم ، سختي آب ، تيپ آب
  • ارزيابي كيفيت منابع آب حوزه با استانداردهاي كشاورزي ، شرب ، صنعت.

بخش پـوشش گيـاهي

  • تعیین تيپهاي مرتعی ، جنگلی و محصولات فرعی و تهيه نقشه مربوطه(تیپولوژی) با مقياس ۲۰۰۰۰ : ۱ در حوزه بالادست عرصه پخش سیلاب
  • تشريح تيپهاي مرتعی با تأكيد بر موارد ذيل :

–  موقعيت ، مساحت ، دامنه گسترش ارتفاعي ، شيب ، نوع تشكيلات زمين شناسي ، نوع رخساره ژئومورفولوژي و درصد پوشش سطح خاك ( لاشبرگ ، تاج پوشش ، سنگ و سنگريزه ، خاك لخت) – ارائه  گونه هاي همراه و درصد پوشش هريک ، جدول ارزش غذايي و درصد بهره برداري مجاز هر گونه)   ارائه عكس از هر تيپ گياهي الزامي است ) .

۷- اقتصادي اجتماعي :

-۱-۷- معرفي آبادي ها و موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به آبادي از مركز بخش و شهرستان و راه دسترسی به محل سازه  با ذكر فاصله و نوع راه.

۲-۷- تهيه نقشه سامان عرفي حوزه آبخیز پخش سیلاب و حوزه بالادست  ، نقشه وضعیت کاربری فعلی و قانونی ( براساس نقشه های مميزي مرتع و سامانهاي عرفي موجود در اداره کل منابع طبیعی ).

۳-۷-تعيين ميزان اراضی مستثنيات و مستحدثات , ملی ,اراضی واگذار شده و… که در اثر اجرای طرح به ویژه ایجاد دریاچه و حریم آن از بین خواهد رفت و نحوه خرید و تصرف این گونه اراضی . ،( وضعیت مالکیت اراضی مخزن ، سرریز و جسم بند)

۴-۷-بررسي جمعیت کل  روستاها و خانوارهاي منتفع از سازه مورد نظر

۶-۷- بررسي مخالفان و موافقان اجرای این طرح( و اخذ گواهی کتبی از شورا و دهیاری مبنی بر عدم  وجود معارض)

۷-۷-بررسي جمعیت عشایری منطقه طرح در صورت وجود

۸-۸-بررسي منابع آب بخش كشاورزي ذینفعان بند مورد مطالعه ( نوع منبع ، فاصله تا روستا ، مقدار آبدهي و كيفيت آب ) وبررسي نظام آبياري ، حقابه ها و روشهاي متداول آبياري در محدوده بند و تحقیق در این باره که احداث این بند موجب بروز اختلافات و یا تضییع حقوق برخی از اهالی نشود.

۹-۵-سطح زيركشت محصولات آبي ودیم (در حال حاضر) در کل روستا و در پاییین دست سازه به تفکیک

۱۰-۵-تعیین تعداد دام بهره بردار از حوزه آبخیز بند مورد نظر

۱۱-۵-بررسي وضعیت تامین آب دام موجود در منطقه و اثرات اجرای طرح بر تامین آب شرب مورد نیاز احشام منطقه

۸- بخش فرسـايش و رسـوب

۹-۱-  ارائه متدلوژي ( روش كار ).

۹-۲- تعيين و توصيف اشكال و تيپهاي فرسايشي آبی وبادی  موجود در حوزه بالادست عرصه پخش سیلاب

۹-۳-  تشريح تيپهاي فرسايشي آبی وبادی حوزه ( موقعيت ، مساحت ، شيب ، ارتفاع ، ميزان بارندگي ، تشكيلات زمين شناسي ، رخساره ژئومورفولوژي ، تيپ گياهي ، نوع و درصد پوشش خاك ، اشكال فرسايشي ) ( ارائه عكس از هر تيپ فرسايشي الزامي است ) .

۹-۴-  ارزيابي كمي مقادير فرسايش  و رسوب آبی در حوزه و زيرحوزه ها

۹-۴-۱-  استفاده از آمار و اطلاعات ايستگاه هيدرومتري .

۹-۴-۲-  استفاده از روشهاي تجربي مناسب ( MPSIAC  یا  EPM  و … )

۹-۴-۳-   تجزيه و تحليل مقادير  فرسايش و رسوب حوزه و زيرحوزه ها و مقايسه آنها باهم.

۹-۵-  ارزيابي كمي مقادير فرسايش و رسوب بادی

۹-۵-۱ تعیین مناطق برداشت , حمل ورسوبگذاری تپه های ماسه ای

۹ -۵ -۲ – تعیین کانونهای بحرانی فرسایش بادی در منطقه طرح ( نوع , میزان وحجم خسارات وارده وشدت کانونهای بحرانی و …….

۹-۵-۳-    جمع بندی و تجزیه تحلیل لازم از وضعیت ومقادیر  فرسایش بادی منطقه .

۹-۶-   ارائه راهكارها و پيشنهادات مديريتي و اجرايي مناسب براي كنترل فرسايش و رسوب منطقه

۹- بخش تلفيق وبرنامه ريزي

۹-۱- دستورالعمل پروژه ها ی مكانيكي

۹-۱-  تعيين هدف ۱

۹-۲-   تهيه نقشه جانمايي ۱

۹-۳-   شماره گذاري هر سازه و تعيين موقعيت جغرافيايي سازه ها  توسط GPS

۹-۴-   مشخص نمودن نزديك ترين منابع قرضه به سازه هاي پيشنهادي در هر زير حوزه

۹-۵-   طراحي هيدروليكي سازه هاي مكانيكي

۹-۶-   انجام محاسبات ايستائي سازه ها

۹-۷- تعيين حجم آب ذخيره شده توسط سازه هاي احداث شده

۹-۸-  تهيه نقشه هاي اجرايي شامل پلان ، مقاطع ، نماي سازه

۹-۹-  تنظيم جدول مشخصات فني –  اجرايي سازه ها در محيط GIS

۹-۸-  تهيه دستورالعمل اجرايي سازه ها

۹-۱۰- عيين حجم عمليات سازه اي به تفكيك نوع پروژه و به تفكيك زيرحوزه

۹-۱۲-  متره و برآورد هزينه هاي اجرايي سازه ها

۹-۱۳-  بررسي و تعيين ميزان تأثير مورد انتظار سازه هاي مكانيكي

۹-۱۴-  ارزيابي فني سازه هاي اجرا شده در سالهاي گذشته در حوزه مورد مطالعه

۹-۱۵-  ارائه توجيه اقتصادي

تبصره ۱ :  در صورت پيشنهاد بند خاكي ، ارائه نتايج آزمايشگاه مكانيك خاك منابع قرضه و ارائه مقاطع طولي و عرضي نقشه برداري شده و پروفيل شيب مخزن ومحاسبه حجم مخزن در تراز نرمال وماكزيمم الزامي است

۹-۲ –  دستورالعمل پروژه پخش سيلاب

۱-  دلايل انتخاب و تعيين اهداف پخش سيلاب در حوزه مورد مطالعه .

۲-   ارائه اطلاعات فيزيوگرافي و هيدرولوژيكي آبراهه هاي مورد نظر و اطلاعات هيدرولوژيكي عرصه پخش

۳-   نقشه برداري محل پخش سيلاب ( تاكئومتري عرصه پخش ) و تهيه نقشه شبكه پخش بر روي نقشه توپوگرافي

۴-   تهيه پروفيل طولي آبراهه هاي اصلي زير حوزه منتهي به سيستم پخش با مقياس مناسب ( ۲۰۰۰/۱ ) .

۵-   تعيين اولويت اراضي مناسب پخش سيلاب و محل يا محلهاي مناسب برداشت سيلاب از رودخانه .

۶-  ارائه توجيه روش مناسب و مورد نظر جهت سيستم پخش سيلاب با توجه به شرايط منطقه .

۷-  تعيين نوع سازه هاي مناسب با توجه به بند ۶ .

۸-  طراحي ايستائي وهيدروليكي خاكريز پخش سيلاب (پشته ها) وتهيه نقشه پلان موقعيت بامقياس ۲۰۰۰/۱ .

-۹-  طراحي ايستائي و هيدروليكي ساير سازه هاي مورد نياز مرتبط با سيستم پخش (تاسيسات آبگير, كانال , بند و … ) بهمراه ارائه پلان موقعيت و مقاطع جانبي سازه ها با مقياس مناسب .

۱۰-   طراحي سيستم رسوب گير و تهيه پلان موقعيت و نقشه هاي اجرائي با مقياس مناسب .

۱۱)  تعيين فواصل افقي و تراز ارتفاعي هر يك از سازه ها بر روي نقشه تاكئومتري .

۱۲)  شناسائي و تعيين نزديكترين منابع قرضه با ارائه نتايج آزمايشگاه مكانيك خاك .

۱۳)  تعيين حجم عمليات خاكي ( خاكبرداري و خاكريزي ) و ساير عمليات سازه اي .

۱۴)  برآورد هزينه هاي اجرائي به تفكيك هر نوع عمليات و كل هزينه مورد نياز .

۱۵)  بررسي امكانات و محدوديتهاي زماني اجراي پروژه .

۱۶)  ارائه جدول اولويت بندي زير پروژه ها و به تفكيك نوع عمليات .

۱۷)  برآورد سطح و حجم آبگيري يا رسوبگيري در اجزاء و كل سيستم .

۱۸)  تهيه دستورالعمل اجرائي عمليات و ارائه نكات قابل توصيه .

۱۹)  بررسي و تعيين ميزان تاثير مورد انتظار سازه ها بر اهداف پروژه ( توجيه اقتصادي ) .

۲۰)  ارائه آلبوم نقشه ها .

مطالب مرتبط