فیلم های آموزشی درس کاربرد سنجش از دور دکتر خلیل ولیزاده کامران

دکتر خلیل ولیزاده کامران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز می باشد.

  1. استخراج انومالی های تصاویر ماهواره ای در نرم افزار سنجش از دوری
  2. روش های طبقه بندی پیش رفته تصاویر ماهواره ای در انوی
  3. محاسبه و دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI

مطالب مرتبط