عکس های هوایی دهه ۴۰ به ویژه سال ۱۳۴۶ که با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ عکس برداری شده است در ابتدا جهت کاربردهای نقشه برداری تهیه شده بود ولی به علت مقارن بودن با قانل ملی شدن این عکس ها مبنای تشخیص اراضی ملی و غیر ملی گردیده است. به همین دلیل این عکس ها کاربردهای فراونی دارند حتی در پروژه های کاداستر ارضی ملی و دولتی ، رفع تداخلات اراضی کشاورزی و … نیز کاربرد های زیادی دارند.

به دلیل ماهیت عکس های هوای و همچنین نبود ارتوفتو در بعضی مناطق کشور (تصاویر ارتو موجودسازمان نقشه برداری دارای دقت مکانی و کیفت پایینی می باشد) نیاز به تهیه تصاویر ارتوفتو دقیق با استفاده از عکس های می باشد.

نمونه ارتوفتو سازمان نقشه برداری

نمونه تصویر ارتوفتو موزائیک ایجاد شده

جهت سفارش تهیه تصاویر ارتوفتوموزائیک عکس های هوایی دهه ۴۰ با ما در مکاتبه باشین.

gisrssat2016@gmail.com

۰۹۹۰۶۴۶۷۸۱۵

مطالب مرتبط