مجموعه قوانین، مقررات و

دستورالعملهای رفع تداخلات اراضی

موضوع ماده ۴۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشتمل بر:

قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی

کاربرگهای مورد عمل در رفع تداخل

بخشنامه های مهم سازمان امور اراضی کشور

و زیرنویس های تنقیحی و توضیحی

فهرست مطالب
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل اول: ماده ۴۵قانون رفع موانع تولیدرقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آییننامه اجرایی، شیوهنامه اصلاحی، شیوهنامه مالی و کاربرگهای مورد عمل ..۱۱
ماده ۹قانون افزایش بهرهوری: ………………………………………………………………………………………… ۲۱
ماده ۴۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور …………………………… ۲۱
آیین نامه اجرایی تبصره ۱الحاقی ماده ۹قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی موضوع ماده ۴۵قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور………. ۲۵
شیوه نامه اصلاحی ماه ۸آیین نامه اجرایی ماده ۴۵قانون رفع موانع تولید رقابتت پتذیر و
ارتقای نظام مالی کشور…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
شیوهنامه مالی موضوع ماده ۹آییننامه اجرایی ماده ۴۵قانون رفع موانع تولیتد رقابتتپتذیر و ارتقتا
نظام مالی کشور ………………………………………………………………..۲۲
فصل دوم: مصوبات کارگروه مرکزی………………………………………………………..۱۱
فصل سوم: بخشنامههای صادره از سازمان امور اراضی در خصوص رفع تداخلات
۱۴۱……………………………………………………………………………………………………….
دستورالعمل تکمیل فرمهای استخراج خلاصه اطلاعات سوابق و پروندههاای اجرائای
امور اراضی ………………………………………………………………………………………………۸۰۱
فصل چهارم: پاره ای از قوانین و مقررات مرتبط با رفع تداخلات ………………..۱۱۱
قانون اصلاحات ارضی مصوب چهارم خرداد ماه ۱۲۱ ………………………………………………..۲۱۱۹
قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (مصوب ۱۲۱ ……………………………….)۲۱۵۱/۲۱/۲۹
فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی………………………………………… ۱۲۸

قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی(مصوب ۱۱۲ …………………………)۵۴/۱/۲۸

اصلاح تصویبنامه مربوط به اصلاح قانون اصلاحات ارضی…………………………………….. ۱۱۲
قانون راجع به الحاق ۸ماده به آییننامه اصلاحات ارضی (مصوب ۱۱۱ ….)۲۱۵۴/۱/۱۴
قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعتین مستتاجر (مصتوب )۲۱۵۲/۲۱/۱۹
۱۱۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
آییننامه اجرایی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر (مصتوب
شماره ۵۱۸۲۴مورخ ۲۱۵۲/۲۱/۲۹هیئت وزیران) ……………………………………………………… ۱۵۱
اصلاح ماده ۲۱آییننامه اجرایی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجتاره بته زارعتین
مستاجر…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک متورد اجتاره
ه زارعین مستأجر در موارد خاص…………………………………………………………………………………. ۱۵۴
آییننامه اجرایی ماده ۱۴آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون ختاص مشتترک
مجلسین راجع به استفاده از مراتع واقع در محدوده دهات……………………………………………۱۵۴
قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک متورد اجتاره
ه زارعین مستأجر در موارد خاص…………………………………………………………………………………. ۱۵۸
لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پتیشبینتی نشتده در قتوانین و مقتررات اصتلاحات
۱۵۹ ………………………………………………………………………………………………)۵۹/۲۱/۲۵ ارضی (مصوب
قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشتمو قتوانین و مقتررات اصتلاحات ارضتی بتین
مالکان و زارعان مربوط……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش امتلاک متورد اجتاره بته زارعتین مستتاجر
۱۴۱ ……………………………………………………………………………………………………)۲۱۵۲/۲۱/۱۱ (مصوب
قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندهای اصلاحات ارضتی (مصتوب ۱۱تیرمتاه )۲۱۴۵
۱۴۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۱۸آییننامته اصتلاحات ارضتی مصتوب  ( ۲۱۵۱/۴/۱مصوب ۴۸/۹/۲۲شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)…………………………. ۱۴۵

آیین نامه عمران اراضی بایر……………………………………………………………………………………… ۱۴۴

مواد ۸و ۲۲آییننامه عمران اراضی بایر مصوب ۴۴/۴/۲به استناد تبصره ماده ۱قانون
اصلاحی قانون اصلاحات ارضی…………………………………………………………………………………………۱۴۱
ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و متوات اصتلاحات
ارضی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
لایحه قانون فروش خالصجات مصوب ۱۴۴……………………………………………………………۲۱۱۵
آییننامه اجرایی قانون فروش خالصجات…………………………………………………………………..۱۴۲
تصویبنامه تعیین تکلیف زارعین و متصرفین اراضی سیستان به استناد قانون مصتوب
۲۱۲۱و قانون تقسیم خالصجات و قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن…………………….. ۱۲۱
قانون انحلا بنگاه خالصجات…………………………………………………………………………………… ۱۲۴
قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی واعیان مستتحد از طتر اشتخاص در دهتات و
مزارع خالصه (مصوب ۱۹تیرماه ۱۲۲ ………………………………………………………………………..)۲۱۴۵
قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب مورخ ۱۸۱ ……………………………..۲۱۵۲/۲۱/۱۲
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۴۴قتانون جنگتلهتا و مراتتع
۱۸۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجترای
ماده ۴۴قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور ……………………………………۱۸۴
آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها……………………………………………………………… ۱۹۵
موادی از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (۱۹۵ …………..)۲۱۵۴/۱۴/۱۴
قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهترهبترداری از جنگتلهتا و
مراتع (مصوب سا ۱۹۴……………………………………………………………………………………………… )۲۱۵۴
قانون اصلاح تبصره ماده ۴۴اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتتع
۱۹۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشتور (مصتوب )۲۱۲۲/۱۲/۱۴
۱۹۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
آییننامه اجرایی ماده( )۱قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به
شماره/۵۵۴۱ت ۴۲ه – ۲۱۲۱/۱/۲۸هیئت وزیران ……………………………………………………….. ۱۹۸
فصل پنجم مصوبات شورای عالی اصلاحات ارضی…………………………………….۴۰۵
مصوبه ۱۱۱۲شورای عالی اصلاحات ارضی موضوع دستورالعمل اجرایی قتانون تعیتین
تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحد از طر اشخاص در دهات و مزارع خالصه…. ۱۱۴
مصوبه ۱۱۲۲شورای عالی اصلاحات ارضی موضتوع تعیتین تکلیتف متصترفین عرصته
اعیانهای موضوع ماده ۴قانون الحاق ۸ماده به آییننامه اصلاحات ارضتی بتایر باقیمانتده
مرحله او ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
مصوبه ۱۱۵۴شورای عالی اصلاحات ارضی …………………………………………………………… ۱۲۴
مصوبه ۱۱۴۱

دانلود

مطالب مرتبط