دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از ۱ تا ۹

فرمت :pdf

براي رسيدن به توسعه پايدار مـي بايسـت فاكتورهـاي ماننـد منـابع زمينـي، محـيط، جمعيـت، اقتصـاد و اجتمـاع را در نظـر داشـت. محـيط بـه عنـوان بخـش مهمـي از ايـن سيسـتم، حفاظـت از آن شـرط اصـلي توسـعه پايـدار اسـت. از جملـه راه هـاي كسـب اطلاعـات از محـيط، بـه كـارگيري فنـاوري سـنجش از دور و تلفيـق آن بـا سـامانه اطلاعات جغرافيايي مـي باشـد.

در ايـن زمينـه مـاهواره هـا مـي تواننـد اطلاعـاتي در چنـد بعـد، چنـد مقيـاس و چنـد طيف تهيه كنند كه اين ويژگي هـا بـه اهميـت و نقـش آنهـا مـي افزايـد. امـروزه بـا اسـتفاده از مـاهواره هـا و تصـاوير مــاهواره اي، شناســايي و مطالعــه اجســام و پديــده هــايي بــا وســعت كمتــر از يــك متــر، موجــب تحــولي درفنــاوري سنجش از دور شده است.

با استفاده از تصاوير مـاهواره اي و تكنيـك سـنجش از دور، مـي تـوان بـا هزينـه و زمـان كمتـر، طيـف وسـيعي از پروژه ها را در سطح جهـاني، منطقـه اي، ملـي، اسـتاني و محلـي بـه نتيجـه رسـاند. عـلاوه بـر ايـن، قابليـت تكـرار اخـذ داده هـاي مـاهواره اي بـه فاصـله زمـاني چنـد سـاعت تـا چنـد روز در طـول مـاه يـا سـال، امكـان مطالعـات تغييرات و پايش پديـده هـاي زمينـي را بخـوبي فـراهم سـاخته اسـت. قابليـت داده هـاي مـاهواره اي، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان اين رشـته فعاليـت هـاي خـود را گسـترش داده و نتـايج مطالعـات خـود را بـه تغييـرات اقليمـي و نوسانات جهاني آن و اندازه گيري عوامل زيست محيطي بسط دهند.

مطالعـات كشـاورزي و منـابع طبيعـي، پـايش هـاي بيابـان زايـي، تخريـب سـيلاب، خشكسـالي، تغييـرات آب درياها و درياچه هـا، تغييـرات آب و هـوا، آلـودگي هـاي آب و خـاك و هـوا، تغييـرات شـهرها و منـاطق مسـكوني، بــه عنــوان ابزارهــايي بــراي مــديريت دقيــق مطــرح اســت كــه بــا اطلاعــات مــاهواره اي انجــام بســياري از ايــن مطالعات مقـدور مـي شـود. تـلاش هـاي متخصصـان فنـاوري هـاي فضـايي و سـنجش از دور و مـديران سـبب شـده كه با استفاده از اطلاعـات و داده هـاي مـاهواره اي بتـوان در جهـت اعمـال مـديريت صـحيح و مبتنـي بـر دانـش روز گام هايي برداشت.

در ايـن راسـتا امريكـا، اولـين كشـوري اسـت كـه مـاهواره منـابع زمينـي را در ٢٣ ژوئيـه ١٩٧٢ مطـابق بـا اول مـرداد ١٣۵١ بـه نـام ERTS١) Satellite Technology Resources Earth ) بـه فضـا فرسـتاد و ايـن ماهواره بعدها به نام (١ Landsat ) معرفي شد.

مـاهواره (١ Landsat)، در تـاريخ ۶ ژانويـه ١٩٧٨ مطـابق بـا ١۶ دي مـاه ١٣۵۶ از كـار افتـاد، البتـه قـبلاً در تاريخ ٢٢ ژانويه ١٩٧۵ مطابق با ٣ بهمن ١٣۵٣ ماهواره (٢ Landsat) به فضا فرستاده شده بود. تا كنون ۵ ماهواره از سري ( Landsat) بـه فضـا فرسـتاده شـده اسـت. عـلاوه بـر آمريكـا كشـورهاي ديگـري از جمله فرانسه، روسيه، ژاپن، چـين، كانـادا، هندوسـتان و ….. مـاهواره هـاي منـابع زمينـي را بـه فضـا فرسـتاده انـد كـه در ايـن گـزارش دربـاره انـواع شـاخص تـرين مشخصـات مـاهواره هـاي سـنجش از دور و سـنجنده هـاي آن هـا بحث خواهد شد.

ماهواره هاي لندست كه توسط سازمان ملي هوانوردي و فضانوردي امريكا ( NASA) طراحي و در مدار زمين قرار گرفته اند، شامل دو نسل مي باشند كه ماهواره هاي لندست ١ و ٢ و ٣ را ماهواره هاي نسل اول و ماهواره هاي ۴ و ۵ را ماهواره هاي نسل دوم مي گويند.

 

ماهواره هاي نسل اول با قطرحدوداً ۵/١ متر و طول تقريباً ٣متر و پهناي آن به همراه باله ها ۴ متر و وزن حدود ٩۵٣ كيلوگرم مي باشند. اين ماهواره ها در مدارهاي خورشيد آهنگ در هر ٩٩ دقيقه يكبار به دور زمين گردش مي كنند و مدار گردش اين ماهواره ها به گونه اي انتخاب شده كه در ساعت حدود ۴۵:٩ به وقت محلي از بالاي خط استوا عبور مي كنند. اين ماهواره ها در هر گذر نواري به عرض ١٨۵ كيلومتر را پوشش مي دهند تهيه پوشش كامل زمين ١۶ روز طول مي كشد.

مشخصات سنجنده هاي ماهواره لندست:

سنجنده MSS يا اسكن كننده چند طيفي به صورت نوارهايي در جهت عمود بر مسير پرواز ماهواره تصوير برداري مي كند. در سنجنده هاي MSS ماهواره هاي نسل اول لندست آينه اي متحرك نصب شده كه داراي حركت غرب به شرق است و امواج منعكس شده از يك نوار به پهناي ۴٧۴ متر به آينه مي رسد. در لندست هاي ١ و ٢ كه در ۴ باند تصوير برداري مي كنند ميدان ديد لحظه اي برابر ٧٩*٧٩ متر در روي زمين است. اما به دليل پوشش مشترك قطعات ٧٩*٧٩ متري اطلاعات در ابعاد ٧٩*۵۶ متر توسط ثبت كننده هاي سنجنده ثبت مي گردد كه به آن يك پيكسل يا قدرت تفكيك زميني نيز مي گويند. اين واژه به معني حداقل مساحتي از زمين كه قابل تشخيص است يا كوچكترين عنصر شكل دهنده تصوير نيز بكار مي رود.

 

جدول ١ :مشخصات ماهواره هاي لندست ١ تا ۶

table 1

سنجنده TM كه نوع پيشرفته اي از سنجنده MSS است علاوه بر آنكه قدرت تفكيك مكاني آن بهبود يافته قدرت تفكيك طيفي و راديومتري آن نيز افزايش يافته است. با توجه به بهبودهاي حاصله در TM از لحاظ قدرت تفكيك مكاني، طيفي و راديومتري، براساس تجزيه و تحليل ها مي توان نتيجه گرفت كه TM ازلحاظ فراهم ساختن اطلاعات در مقايسه با MSS توانايي دو برابر دارد و اين توانايي موجب مي شود تعداد كلاس هاي قابل تفكيك در منطقه مورد مطالعه به دو برابر افزايش يابد.

 

جدول مشخصات سنجنده هاي MSS و TMدر لندست هاي ۴ و ۵

table 2

جدول مقايسه محدوده هاي طيفي باندهاي TM و ETM

table 3

 

ماهواره لندست ٧:

ماهواره لندست ٧، در ١۵ آوريل ١٩٩٩به فضا پرتاب شد اين ماهوراه مجهز به سنجنده اي به نام ETM است.

سنجنده ETM در مقايسه با سنجنده TM لندست ۵ قابليت هاي ويژه اي دارد:

١- وجود باند پانكروماتيك با محدوده ي طيفي ۰/۵٢-۰/٩۰ميكرومتر و قدرت تفكيك زميني ١۵ متر.

٢- بهبود قدرت تفكيك مكاني باند حرارتي از١٢۰متر به ۶۰ متر.

٣- وجود تنظيم كننده كه تنظيم وتبديل انرژيي راديومتري داده هاي سنجنده را بهبود مي بخشد.

 

جدول ۴: مشخصات سنجنده ETM

table 4

دانلود

مطالب مرتبط